Wei Shu

Druid hengeyokai. Gotta catch 'em all.

Description:
Bio:

Wei Shu only “awakened” twelve years ago. She recently left her home in the forests of Shou Lung.

Wei Shu

Shock & Awe jimibonogofsky jimibonogofsky